Samantha Taylor, RN, LMT, BCTMB / Phone (907) 350-3510
Jennifer Bell Ruiz, LMT / Phone (801)390-9922
Breeayne Dinius, LMT / Phone (907) 632-8041
Kelani Shaner, LMT, BCTMB / Phone (907) 312-0940
Jessica Black, CR, CRM / Phone (907) 232-9034